Momsförändringar till följd av styrande EU-Direktiv

De förändringar av EU’s gemensamma momsregelverk som gjorts under åren har inneburit en förskjutning av beskattningen till köparens hemland. Till en början avseende varuhandeln men sedermera även i allt större utsträckning även för tjänster. Målsättningen har varit att flytta beskattningen till platsen för faktisk konsumtion i en tid där det blir allt vanligare att tjänster tillhandahålls på distans. På detta sätt har man uppnått effekten att allt mindre moms fakturerats mellan länder och därmed också att allt mindre moms behövt återbetalas i de fall momsen varit avdragsgill för köparen.

De regelförändringar som successivt har införts t.o.m. 2009 har utgjort undantag från den gällande huvudregeln avseende omsättningsland, vilket innebär där momsen ska redovisas. Den stora förändringen i och med Direktiv 2008/8/EG, som trädde i kraft 2010-01-01, innebär en helomvändning och vi har istället fått en huvudregel som innebär att skatten ska betalas hos köparen vid handel mellan näringsidkare i olika EU-länder.

Trots denna mångåriga strävan att successivt lyfta bort momsdebiteringen från gränsöverskridande tjänstehandel har stora momsflöden över gräns förblivit en realitet och det har ofta varit komplicerat och resurskrävande att få sådan moms återbetald. I strävan efter förenklingar har det därför nu också bli enklare för de företag som, trots de nu beslutade förändringarna, även framledes möter utländsk moms på sina fakturor att få den återbetald.

Förändringarna, som påverkar många svenska företag, har införas successivt under en femårsperiod, men merparten av dem trädde i kraft redan 2010-01-01.

Faktureringsregler Elektroniska tjänster

Faktureringsregler Dokumentationskrav

Grundläggande regelverk