De tidigare s.k. Kvartalsrapporterna avseende varuförsäljning moderniseras och från 2010 infördes rapporteringskrav även avseende försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EG-medlemsländer enligt den nya huvudregeln i Momslagens 5 Kap § 5 (som rapporterat i ruta 39 skattedeklarationens momsdel).

Rapportering ska ske enligt huvudregeln ske kvartalsvis med en frist på 20 dagar (25 dagar vid elektronisk rapportering med E-legitimation). Dock, de företag som har rapporteringskrav för både varor och tjänster får sina rapporteringsintervall bestämda utifrån varuförsäljningen, vilket enligt huvudregeln är månadsvis rapportering. Vid varuförsäljning understigande 500.000 kr per kvartal får rapportering, efter särskild ansökan, istället ske månadsvis. Läs mer om rapporteringskraven på www.skatteverket.se

Syftet med den tätare rapporteringen är att snabbare komma åt fuskare och i samtliga fall kommer rapporteringsfristen att vara maximalt en månad.

Har ni frågor eller vill ha hjälp med de nya rapporterna? Kontakta oss.