Den nya huvudregeln för beskattning vid omsättning av tjänster mellan näringsidkare innebär att momsen ska betalas i det land där kunden har sitt fasta driftställe. Om leverantörens fasta driftställe, från vilket tjänsterna tillhandahålls, är etablerat i en annan medlemsstat ska beskattning ske av köparen via s.k. omvänd beskattning.

Det är i första hand kundens momsregistreringsnummer som ska användas av säljaren för identifiering av kunden som näringsidkare, och som därigenom berättigar till fakturering utan moms.

Kontrollera ett VAT nummer här »

Försäljning av tjänster till icke-näringsidkare (B2C)

Den nya separata huvudregeln för beskattning tjänster som säljs till privatpersoner, och övriga som inte är näringsidkare, innebär ingen större avvikelse från den gällande generella grundregeln och i praktiken ingen förändring.

Momsen tas ut där säljaren har sitt fasta driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls.

Väsentliga undantag

Fastighetstjänster – Momsen tas ut där fastigheten är belägen. Här inräknas t.ex. arkitekt-, bygg- och hotelltjänster samt fatighetsuthyrning och förvaltning.

Restaurang- och cateringtjänster – Momsen tas ut där det faktiska tillhandahållandet sker utom i samband med persontransporttjänster då avgångsorten är bestämmande för vilken moms som ska tas ut.

Persontransporttjänster – I den mån dessa är momspliktiga tas momsen ut där transporten sker. Därvid gäller att man vid gränsöverskridande persontransporter med t.ex. tåg kan få betala moms i flera olika länder. Dock ska det inte förekomma att en och samma tjänst beskattas dubbelt, utan momsen ska tas ut proportionerligt i förhållande till den sträcka som tillryggaläggs i respektive land. I Sverige momsbeläggs INTE persontransporter till eller från utlandet, även om man i praktiken sannolikt får betala svensk moms vid t.ex. en taxiresa över Öresundsbron till Kastrup, beroende på tekniska begränsningar i taxibilarnas taxametersystem. Internationella flygresor är idag momsbefriade i de flesta länder, liksom i Sverige.

Biluthyrning – Korttidsuthyrning av bilar, och andra transportmedel, momsbeläggs i det land där fordonet ställs till kundens förfogande.

Mässor och utställningar samt utbildning (ej distans) – Traditionella mäss- och utbildningstjänster tillhör den typ av tjänster som inte kan tillhandahållas på distans och i praktiken kräver personlig närvaro av både säljare och köpare trots att de inte klassas som personliga tjänster. Dessa momsbeläggdes t.o.m 2010, där tjänsterna faktiskt utförs. Men från 2011 gäller dock regel endast för tillträde till dylika evenemang. För tjänster och underordnade tjänster som tillhandahålls näringsidkare gäller då istället huvudregeln.

Det finns ytterligare några undantag från huvudreglerna men av utrymmesskäl har vi valt att inte återge allt på denna plats. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Läs rådets direktiv 2008/8/EG här »