Ny ansökningsportal för momsåtervinning (2008/9/EG)

1 Januari 2010 skrotades det gamla systemet att skicka pappersansökningar inklusive originalfakturor och mer eller mindre omfattande tilläggsdokumentation till de olika myndigheterna i de olika EU-länderna. Istället ska ansökningar initieras via en elektronisk portal som Skatteverket tillhandahåller. Ansökningar kan göras via s.k. deklarationsombud som har någon form av godkänd E-legitimation. De administrativa förenklingarna är välkomna, men de minskar inte kravet på förkunskaper eller företagarnas ansvar, tvärtom.

Eftersom dessa nya ansökningar bygger på självkontroll, i likhet med våra skattedeklarationer, blir också ansvaret större för sökanden. Fakturor måste vara fullständiga och korrekta. Avdragsrätten måste vara fastställd och i vissa fall även uträknad utifrån nationellt fastställda proportioner och avdragsbegränsningar. Brister och felaktigheter i ansökningar kommer att leda till underkännande. Ogrundade återbetalningskrav kan även komma att leda till någon form av viten motsvarande våra skattetillägg.

Vi på momskonsulterna har över 15 års erfarenhet från momsåtervinning. Utnyttja vår erfarenhet genom att teckna ett Full-service, Send-In eller Assistans avtal hos oss, så hjälper vi er att optimera er momsåtervinning. Vill du veta mer, kontakta oss!

Nya rapporteringsskyldigheter (2008/8EG) &2008/117/EG)

De tidigare s.k. Kvartalsrapporterna avseende varuförsäljning moderniseras och från 2010 infördes rapporteringskrav även avseende försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EG-medlemsländer enligt den nya huvudregeln i Momslagens 5 Kap § 5 (som rapporterat i ruta 39 skattedeklarationens momsdel).

Rapportering ska ske enligt huvudregeln ske kvartalsvis med en frist på 20 dagar (25 dagar vid elektronisk rapportering med E-legitimation). Dock, de företag som har rapporteringskrav för både varor och tjänster får sina rapporteringsintervall bestämda utifrån varuförsäljningen, vilket enligt huvudregeln är månadsvis rapportering. Vid varuförsäljning understigande 500.000 kr per kvartal får rapportering, efter särskild ansökan, istället ske månadsvis. Läs mer om rapporteringskraven på www.skatteverket.se

Syftet med den tätare rapporteringen är att snabbare komma åt fuskare och i samtliga fall kommer rapporteringsfristen att vara maximalt en månad.

Har ni frågor eller vill ha hjälp med de nya rapporterna? Kontakta oss.

Definition av omsättningsland för tjänster (2008/8/EG)

Den nya huvudregeln för beskattning vid omsättning av tjänster mellan näringsidkare innebär att momsen ska betalas i det land där kunden har sitt fasta driftställe. Om leverantörens fasta driftställe, från vilket tjänsterna tillhandahålls, är etablerat i en annan medlemsstat ska beskattning ske av köparen via s.k. omvänd beskattning.

Det är i första hand kundens momsregistreringsnummer som ska användas av säljaren för identifiering av kunden som näringsidkare, och som därigenom berättigar till fakturering utan moms.

Kontrollera ett VAT nummer här »

Försäljning av tjänster till icke-näringsidkare (B2C)

Den nya separata huvudregeln för beskattning tjänster som säljs till privatpersoner, och övriga som inte är näringsidkare, innebär ingen större avvikelse från den gällande generella grundregeln och i praktiken ingen förändring.

Momsen tas ut där säljaren har sitt fasta driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls.

Väsentliga undantag

Fastighetstjänster – Momsen tas ut där fastigheten är belägen. Här inräknas t.ex. arkitekt-, bygg- och hotelltjänster samt fatighetsuthyrning och förvaltning.

Restaurang- och cateringtjänster – Momsen tas ut där det faktiska tillhandahållandet sker utom i samband med persontransporttjänster då avgångsorten är bestämmande för vilken moms som ska tas ut.

Persontransporttjänster – I den mån dessa är momspliktiga tas momsen ut där transporten sker. Därvid gäller att man vid gränsöverskridande persontransporter med t.ex. tåg kan få betala moms i flera olika länder. Dock ska det inte förekomma att en och samma tjänst beskattas dubbelt, utan momsen ska tas ut proportionerligt i förhållande till den sträcka som tillryggaläggs i respektive land. I Sverige momsbeläggs INTE persontransporter till eller från utlandet, även om man i praktiken sannolikt får betala svensk moms vid t.ex. en taxiresa över Öresundsbron till Kastrup, beroende på tekniska begränsningar i taxibilarnas taxametersystem. Internationella flygresor är idag momsbefriade i de flesta länder, liksom i Sverige.

Biluthyrning – Korttidsuthyrning av bilar, och andra transportmedel, momsbeläggs i det land där fordonet ställs till kundens förfogande.

Mässor och utställningar samt utbildning (ej distans) – Traditionella mäss- och utbildningstjänster tillhör den typ av tjänster som inte kan tillhandahållas på distans och i praktiken kräver personlig närvaro av både säljare och köpare trots att de inte klassas som personliga tjänster. Dessa momsbeläggdes t.o.m 2010, där tjänsterna faktiskt utförs. Men från 2011 gäller dock regel endast för tillträde till dylika evenemang. För tjänster och underordnade tjänster som tillhandahålls näringsidkare gäller då istället huvudregeln.

Det finns ytterligare några undantag från huvudreglerna men av utrymmesskäl har vi valt att inte återge allt på denna plats. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Läs rådets direktiv 2008/8/EG här »

Justeringar i grundläggande regelverk

Faktureringsregler Elektroniska tjänster

Faktureringsregler Dokumentationskrav