Olika momsregeler för digital och vanliga böcker

EU-domstolen 5 mars, C479/13 och C-502/13

Böcker i pappersformat får säljas med reducerad momssats, men vid försäljning av digital böcker omvandlas boken till en elektronik tjänst, vilket inte får säljas med reducerad momssats. 

Enligt artikel 24.1 i mervärdesskattedirektivet avses med ”tillhandahållande av tjänster” varje transaktion som inte utgör en leverans av varor, och enligt artikel 14.1 i direktivet är en ”leverans av varor” en överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. Elektroniska böcker kan inte betraktas som en ”leverans av varor” i den bestämmelsens mening, eftersom en elektronisk bok inte kan kvalificeras som en ”materiell tillgång”.

 

Omsättning av elektroniska tjänster  - 1 januari 2015

Nya momsreglerna för försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU.

Ändringen innebär att beskattningen ska ske i det land där köparen är bosatt. Före 2015 beskattades tjänsterna i det land där säljaren var registrerad. Ändringen gäller bara för försäljningar till privatpersoner inom EU. I samband med förändringen införes tjänsten "MOSS" hos Skatteverket för att underlätta momshanteringen.

 

Importmoms - förändringar 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket.

Riksdagens beslut från 2013 innebär att alla företag som vid importtillfället är momsregistrerade hos Skatteverket ska redovisa importmomsen i sin momsdeklaration, inte i importdeklarationen. Det kommer inte att finnas några övergångsregler eller undantag.
Importmomsen ska även i fortsättningen betalas till Tullverket, om företaget inte är momsregistrerat. Det gäller även om den som är momsregistrerad importerar för privat bruk.
Läs mer om förändringen på tullverkets hemsida.

 

Ändrade regler avseende dentaltekniska produkter

Reglerna om undantag från momsplikt vid försäljning av dentaltekniska produkter och tjänster som avser sådana produkter är ändrade.

Från och med den 1 januari 2015 är försäljningen undantagen från momsplikt bara om produkten eller tjänsten säljs av en tandtekniker eller tandläkare

 

Skatteverkets ställningstaganden 2014-06-19

Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation

I spåren av den s.k. Porsche-domen har Skatteverket lämnat två nya ställningstaganden som innebär att man numera får grunda momsavdraget vid representation på ett kostnadsnetto om högst 300 kr istället för tidigare 90 kr. I underlaget får då inte vin eller spritdrycker räknas in. Som alternativ kan man istället beräkna momsavdraget på ett kostnadsnetto om högst 180 kr och då får kostnad för vin och spritdrycker ingå i underlaget för beräkningen. Observera att dessa ändringar gäller med retroaktiv verkan och att det är möjligt att begära ändring för tidigare år hos Skatteverket. Läs mer om detta i Skatteverkets ställningstaganden 131 222261-14/111 och 131 222269-14/111.

Vid eventuella oklarheter är ni välkomna att kontakta Momskonsulterna för klargöranden.

 

Förändringar i momslagen 2014-01-01.

Nya regler om frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning

Kravet om ansökan för frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning tas bort. Så snart man ställt ut en faktura med moms har man gått in i systemet.
Kravet på anmälan om försättningar ändras tas bort
Kravet på anmälan om skattskyldigheten upphör tas bort
Kravet på anmälan om fastigheten överlåts tas bort

Ändrat underlag vid försäljning av luftfartyg och försäljning av varor och tjänster till luftfartyg.

Förändringar genomförs för att bättre stämma överens med EU-rätten. Undantaget utvidgas från att bara har gällt yrkesmässig person och godsbefordran till att även luftfartyg som används av kommersiella flygbolag som bedriver internationell flygtrafik.

För mer information kontakta Momskonsulterna