Förändringar 2013

Nya faktureringsregler på momsområdet

1 januari 2013 får Sverige nya faktureringsregler som en följd av fakturadirektivet, 2010/45/EU. Det övergripande målet är att förtydliga och ytterligare harmonisera reglerna kring fakturering inom EU. Fakturan utgör det viktigaste medlet för medlemsländernas momskontroll och är i de flesta fall ett absolut krav för företagen att korrekt kunna styrka sin avdragsrätt för ingående moms.

Lagändringar med anledning av Direktivet

1. Förändring avseende tillämpning av faktureringsregler >>
2. Övriga ändringar avseende faktureringsregler >>
3. Ändringar avseende skatt- och redovisningsskyldighet >>

 

Nya dokumentationskrav

EU-handel från Tyskland

Sedan den 1 oktober 2013 gäller hårdare beviskrav avseende utförsel av varor från Tyskland till andra EU-länder. Den som säljer varor från Tyskland för leverans till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land, och där kriterierna för en momsfri fakturering i övrigt är uppfyllda, måste på anmodan från den tyska skattemyndigheten kunna visa att varorna ankommit i det andra EU-landet för att inte påföras tysk utgående moms. Det räcker alltså inte som tidigare att man kan göra sannolikt att varorna lämnat Tyskland. Utöver bevis på ankomst måste även bokföringen kunna styrka affärstransaktionen såsom en EU-intern försäljning av varor.
Det finns alternativa sätt att påvisa att varorna ankommit i det andra EU-landet, och de är kortfattat som följer:

  1. Via ett s.k. Ankomstintyg (”Gelangenbestätigung” på tyska eller ”Entry certificate” på engelska). Intyget ska innehålla ett visst antal uppgifter (listas ej här) och kan vara i pappersform eller i elektronisk form. I båda fallen måste den mottagande kunden bekräfta att varorna tagits emot i destinationslandet. 
  2. Standard CMR i enlighet med CMR-konventionen, vid vägtransport, eller B/L (Bill of lading) vid sjötransport. CMR eller B/L ska vara påskrivet av fraktaren samt även kvitterad av mottagaren som bekräftelse på mottagen varutransport. Kopia av någondera av dessa dokument ska även går bra.

 

Mer information kan lämnas av MomsKonsulterna.

Kontakta oss >>